Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest firma telekomunikacyjna CYBERNET WMW Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, ul. Willowa 11, 32-080 Zabierzów, NIP 5130260357, REGON 383307240, tel. 12 397 52 00, e-mail: biuro@cybernetwmw.pl

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych w następującej formie:

 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: rodo@cybernetwmw.pl.
 2. Pisemnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Cybernet WMW Sp. z o.o, ul. Willowa 11, 32-080 Zabierzów.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania oraz dane transmisyjne tj. dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne wykorzystywane są w następujących celach:

 1. Zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym dostarczania usług, wykonania przyłącza oraz instalacji w lokalu, a także usuwania awarii i konserwacji sieci telekomunikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 2. Wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 3. Windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 4. Obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 5. Gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);
 6. Realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. Przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych z usługa-mi telekomunikacyjnymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 8. Kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa praw-na – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Państwa zgoda);
 9. Przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - Państwa zgoda);
 10. Prowadzenia spisu abonentów oraz biura numerów, zgodnie z art. 66 i 67 prawa telekomunikacyjnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 169 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne - Państwa zgoda).
Okres przechowywania danych

Pana Pana/i dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym przez okres umożliwiający dochodzenie roszeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko dostawcy usług (6 lat), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
 2. Do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Dane transmisyjne będą przechowywane przez okres tożsamy z określonym w ustawie Prawo telekomunikacyjne okresem retencji, który na moment zawarcia z Państwem umowy wynosi 12 miesięcy, chyba że dane te zostały zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek dłuższego ich zatrzymywania i przechowywania.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące ze Administratorem danych w zakresie realizacji usług na Pana/i rzecz, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom (np. Policji), sądowi, prokuratorowi.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 2. Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
 4. Usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
 5. Przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
 6. Prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia mogą być ograniczone w odniesieniu do danych transmisyjnych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 1. Wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
 2. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do powyższych celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności (m.in. art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne), albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, do-chodzenia lub obrony roszczeń.
Wymóg podania danych osobowych

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.